Què és?¿Que es?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implementació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.                                                                                                                                                                              El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital.

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.                                                                                                                                                                                Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.

És un programa d’ajudes impulsat pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital cofinançat pels fons Next Generation (EU) emmarcat en el Pla de recuperació i resiliència, l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalizació de pimes 2021-2025.                                                                                Es un programa de ayudas impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cofinanciado por los fondos Next Generation (EU) enmarcado en el Plan de recuperación y resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de pymes 2021-2025.

A partir d’un bono digital les empreses podran accedir a solucions de digitalització que ofereixen las companyies que comptin amb la certificació d’agent digitalitzador homologat.                                                                                                                                                                                                                                                          A partir de un bono digital las empresas podrán acceder a soluciones de digitalización que ofrecen las compañías que cuenten con la certificación de agente digitalizador homologado.

Des d’Impento, acompanyem a les empreses sol·licitants en el procés d’aplicació del Kit Digital, des de la sol·licitud, passant per la gestió burocràtica fins a l’aplicació de la solució contractada.                                                                                                                                                                                                                             Desde Impento, acompañamos a las empresas solicitantes en el proceso de aplicación del Kit Digital, desde la solicitud, pasando por la gestión burocrática hasta la aplicación de la solución contratada. 

En que consisteix? ¿En que consiste?

Les empreses amb menys de 50 treballadors i els autònoms poden sol·licitar ajudes econòmiques que permetran accedir a un gran catàleg de solucions digitals i escollir les que millor s’adaptin a les seves necessitats.                                                                                                                                                                                    Las empresas con menos de 50 trabajadores y los autónomos pueden solicitar ayudas económicas que permitirán acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y elegir las que mejor se adapten a sus necesidades.

L’ajuda es rep en forma de bono, que cobrarà l’empresa proveidora (agent digitalitzador). Depenent de la mesura de l’empresa podran accedir fins un màxim de 12.000€.                                                                                                                                                                                                                                                                                      La ayuda se recibe en forma de bono, que cobrará la empresa proveedora (agente digitalizador). Dependiendo de la medida de la empresa podrán acceder hasta un máximo de 12.000€.

Categories de solucions digitals / Categorías de soluciones digitales

Oferim solucions personalitzades en les següents categories que ofereix el Kit Digital:                                                                                                                     Ofrecemos soluciones personalizadas en las siguientes categorías que ofrece el Kit Digital:

Web i presència online / web y presencia online:

Disseny web i accions que aportin visibilitat de l’empresa a Internet.                                                                                                                                                                     Diseño web y acciones que aporten visibilidad de la empresa en Internet.

  1. Conceptualització web, arquitectura, web responsive, adaptació al RGPD, assessorament. 2000-5000€.                                                                                                   Conceptualización web, arquitectura, web responsive, adaptación al RGPD, asesoramiento 2000-5000€.             
  2. Auditoría web, revisió de continguts i millores web 2000-5000€.                                                                                                                                                                                         Auditoria web, revisión de contenidos y mejoras web 2000-5000€.         
  3. Optimització posicionament SEO 2000-3000€.                                                                                                                                                                                                                               Optimización posicionamiento SEO 2000-3000€.                                                                                                                                                                                                                     

Comerç electrònic / Comercio electrónico:

Creació d’una botiga online en la qual vendre productes i serveis de manera fàcil i eficaç.                                                                                                                    Creación de una tienda online en la que vender productos o servicios de manera fácil y eficaz.

  1. Conceptualització i configuració ecommerce 3000-6000€.                                                                                                                                                                                                     Conceptualización y configuración ecommerce 3000-6000€.       
  2. Carrega de productes i sincronització amb eines de control 2000-5000€.                                                                                                                                                                       Carga de productos y sincronización con herramientas de control 2000-5000€.

Serveis i eines d’oficina virtual / Servicios y herramientas de oficina virtual:

Serveis interactius i funcionals que permetin la més eficient col·laboració entre treballadors, el teletreball, la compatibilitat entre dispositius, etc. Soluciones interactivas y funcionales que permitan la más eficiente colaboración entre trabajadores, el teletrabajo, compatibilidad entre dispositivos, etc.

  1. Auditoria del model de negoci i consultoria de selecció. 2000-5000€.                                                                                                                                                                               Auditoria modelo de negocio y consultoría de selección. 2000-5000€
  2. Acompanyament en la implementació de les eines. 2000-3000€.                                                                                                                                                                                         Acompañamiento con la implementación de las herramientas. 2000-3000€.

Gestió de xarxes socials /Gestión de redes sociales:

Promoció i dinamització de l’empresa a les xarxes socials.                                                                                                                                                                                  Promoción y dinamización de la empresa en las redes sociales.

  1. Estratègia xarxes socials, configuració bàsica de perfils i elaboració del social media plan 1500-3000€.                                                                                                       Estrategia redes sociales, configuración básica de perfiles y elaboración del social media plan. 1500-3000.
  2. Auditoria xarxes socials i dinamització dels perfils a partir de continguts proporcionats. 2500-5000€.                                                                                                          Auditoría redes sociales y dinamización de los perfiles a partir de contenidos proporcionados. 2500-5000€.